Handtering av bilag med tidsbegrenset lav mvasats på 6%

Føring av mva-avgift med ekstra lav sats på 6%

I forbindelse med at regjerningen har innført en tidavgrenset lav mvasats på 6% i perioden 1.april til 31.oktober, er det nødvendig å føre bilag som berøres av denne satsen, som en manuell postering med det redusert avgiftsbeløpet. Normal vil alphareg beregne 12% avgift på kontoer med mva-kode 13 og 33

Les mer på https://www.skatteetaten.no/satser/merverdiavgift/

Her følger en oppskrift på hvordan du gjøre det i alphareg.

Sjekk innstilling for MVA-oppgaven

For at mva-oppgaven skal ta hensyn til faktisk bokførte avgifter på 6%, og ikke bare beregnet fra avgiftsgrunnlaget, er det nødvendig slå av regelen for dette.
Du finner denne under «Fil | Innstilinger > Oppsett for bilagsregistrering»

Hvis du fører linjer med mva-koder 13 eller 33 innenfor perioden når satsen er 6%, vil du bli spurt om å endre denne regelen om den står på.
Merk. Endrer du denne regelen er det nødvendig å sjekke at alle linjer med kun mva-beløp har riktig kode.

Føring av bilag

Bilag som føres med mvakode 13 eller 33, må føres på minst 3 linjer.

I eksemplet er benytte konto 7100 Reiseutgifter, hvor mva-kode 13 er valgt for mva-behandling.
Vi fører en faktura med  nettobeløp (uten mva) på kr. 1000.00
På fakturaen er påført kr. 60.00 som mva, som da gir et totalt fakturabeløp på kr. 1060.00

Linje 1: 

Her fører du nettobeløpet, og velger «Netto – eksklusiv MVA» i valgboksen til høyre for beløpet

Verifiser at du det er mva-kode 13 som er satt på konto, og at beregnet mva blir kr.0.00.
Sjekk også at MVA Deb. står som kr.0.00 på denne første linjen.
Hvis dette ikke er tilfelle, endre «Netto – eksklusiv»  til «Ikke Mva pliktig», og tilbake igjen for å trigge riktig beregningsmåte.

Linje 2: 
Her velger du aktuell mva-konto å føre beløpet på, normalt 2712
Fyll inn mva-beløpet, og velge «13 Fradrag for inngående mva (12%)» i valgboksen til høyre for beløpet.
Det er koden som er viktig her, ikke hva som står i teksten.

Vi føre kr. 60.00 som beløp.  6% av grunnlaget på kr.1000.00

Sjekk at feltet MVA Deb (summen av mva for hele bilaget) er likt beløpet du har ført.

Linje 3
Til slutt fører du summen av nettobeløp og mva mot bankekonto, event. kasse.
Bilaget skal nå være i balanse, og Mva Deb. bør ha kun beløpet fra linje 2

Sjekk mva-koder på bilaget

Når bilaget er ferdig utfylt, sjekk at MVA-koden er fylt inn i kolonne Mva.kode i bilagslinje-listen.

Kontroll av Hovedbok

Som en ytterligere kontroll på at bilaget er ført riktig i hovedboken, kan du sjekke de faktiske linjene som er lagret.

Trykk på knappen Hovedbok (til høyre for Bilag i rammen Oppgaver)
Her får du en oppstilling av hvordan bilaget er ført i hovedboka. Med konto, beløp og MVA-kode.
Sjekke har at MVA-kode 13 står på linje for konto 2712. Det denne koden som er nøkkelen til at beløpet kommer med på MVA-oppgaven i Post 16
Det bør heller ikke være flere linje på konto 2712 enn den en du selv har ført. Hvis så er tilfelle, se Linje 1 ovenfor.

Mva-oppgaven

Hvis dette er det eneste bilaget som er ført med kode 13 i terminen, vil du finne beløpet i MVA-oppgaven.

Denne framgangsmåten kan også benyttes i tilfeller man har importert en vare fra utlandet, som er blitt tollbehandlet av posten.
Da fører man et bilag med beløpet man betalte opprinnelig, som «Netto – eksklusiv mva», og fører mva-beløpet man har betalt til posten på et nytt bilag, fordelt på innkreve mva-beløp , behandlingsgebyr, og mva på dette.

MVA Kontrollrappport

Som en siste sjekk, kan du ta ut Kontrollrapport MVA
Her vil du finne ditt bilag med en differanse mellom beregnet og bokført mva.
I dette tillfelle skal det være en differanse, siden vi avviker fra standard sats på 12%,  og i stedet har ført mva-beløpet manuelt som 6% av grunnlaget.

Skroll til toppen